موضوع مقاله : تجهیزات

عنوان مقاله : پلاسمای ماکروویو طیف سنجی نشر اتمی

پلاسمای ماکروویو طیف سنجی نشر اتمی

تاریخ : 1397/12/15تعداد بازدید : 1735

پلاسمای ماکروویو - طیف سنج نشر اتمی دستگاهی ایده ال برای افرادی است که در پی جایگزینی طیف سنج اتمی شعله ای به روش دیگری هستند. در این روش، با استفاده از نیتروژن به عنوان منبع پلاسما، هزینه های کاری کاهش و با حذف نیازمندی به گازهای نیتروس اکساید و استیلن، ایمنی کار افزایش می یابد. علاوه بر این، منبع یونیزاسیون اتمیزه کردن پلاسمای نیتروژن با دمای بالاتر، حد تشخیص، محدوده خطی و پایداری طولانی مدت را افزایش داده و فرآیند آماده سازی نمونه را تسهیل می کند.

 

پلاسمای ماکروویو طیف سنجی نشر اتمی

الکترومغناطیس یا طیف جرمی آن مشخص می شود. روش های شناسایی آنالیت عنصری با استفاده از طیف الکترومغناطیس، شامل طیف سنجی جذب اتمی شعله ای، طیف سنجی نشر پلاسمای جفت شده القایی و پلاسمای ماکروویو - طیف سنج نشر اتمی هستند. روش های دیگر شناسایی عنصری به کمک طیف جرمی آن شامل طیف سنجی جرمی پلاسمای جفت شده القایی و پلاسمای جفت شده القایی - طیف سنجی جرمی سه گانه است.

 

این مقاله در شماره 23 «فصلنامه تخصصی دانش آزمایشگاهی ایران»، پاییز1397 منتشر شده است. 

 

طیف سنجی