موضوع مقاله : تجهیزات

عنوان مقاله : ارایه دو روش برای کالیبراسیون دستگاه میکروسکوپ الکترونی عبوری

ارایه دو روش برای کالیبراسیون دستگاه میکروسکوپ الکترونی عبوری

تاریخ : 1396/02/24تعداد بازدید : 1209

میکروسکوپ الکترونی عبوری را می توان از نقطه نظر قدرت تفکیک و بزرگنمایی، قوی ترین میکروسکوپ در دنیای علم دانست؛ همین جایگاه ویژه ، موجب شده تا اطمینان از نتایج آن برای کاربر اهمیت زیادی پیدا کند. کالیبراسیون برای ایجاد اطمینان بیشتر از نتایج این دستگاه بسیار ضروری بوده و باید به صورت دوره ای انجام شود. از این رو در این مقاله تلاش شده تا روش مناسب برای کالیبراسیون و همچنین تعیین عدم قطعیت با استفاده از این ابزار مورد بررسی قرار گیرد. در ابتدا نیاز است تا برخی مفاهیم کلیدی در بحث کالیبراسیون و عدم قطعیت مورد معرفی شود.

این مقاله در شماره 16 «فصلنامه تخصصی دانش آزمایشگاهی ایران»، اسفندماه 1395 منتشر شده است. 

میکروسکپ الکترونی عبوری TEM