موضوع مقاله : تجهیزات, آزمایشگاه ها

عنوان مقاله : تعیین فاصله زمانی کالیبراسیون

تعیین فاصله زمانی کالیبراسیون

تاریخ : 1396/01/28تعداد بازدید : 979

کالیبراسیون در واقع ایجاد نظامی مؤثر، به‌منظور کنترل صحت و دقت عوامل مترولوژیکی دستگاه‌های آزمون و وسایل اندازه‌گیری و کلیه تجهیزاتی است که عملکرد آنها بر کیفیت فرآیند تاثیرگذار است که به‌منظور اطمینان از تطابق اندازه‌گیری‌های انجام شده با استانداردهای جهانی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

جنبه‌های مهم در انجام کالیبراسیون عبارتند از:
- کیفیت نتایج آزمایشگاه کالیبراسیون؛
- کیفیت و درستی وسایل (اندازه گیری) مورد استفاده؛
- نگهداری سوابق کالیبراسیون.

در کالیبراسیون، درک مفهوم تنظیم بسیار حایز اهمیت است. تنظیم، مجموعه فعالیت‌هایی است که تجهیزات اندازه‌گیری را در وضعیت کارکرد مناسب و مطمئن برای استفاده قرار می‌دهد که می‌تواند به‌صورت خودکار، نیمه خودکار یا دستی باشد؛ مانند تنظیمات الکترونیکی یا مکانیکی که توسط کارکنان تعمیراتی و مطابق با توصیه سازنده یا تجارب کاری و براساس نقشه‌ها و دستورالعمل‌های سرویس انجام می‌گیرد. باید توجه داشت پس از تعمیر هر وسیله اندازه‌گیری، ابتدا آن را تنظیم نمود تا مقدار نشان داده شده به‌وسیله آن در محدوده مجاز از قبل مشخصی قرار گیرد و سپس آن را در مقایسه با استانداردهای اندازه‌گیری (مقادیر مرجع) کالیبره و مقدار اختلاف با مرجع و عدم قطعیت اندازه‌گیری آن را تعیین نمود.
کالیبراسیون مجموعه عملیاتی است که در شرایط مشخص، میان نشاندهی یک دستگاه یا سیستم اندازه‌گیری، یا مقدار یک سنجه مادی یا ماده مرجع و مقدار متناظر آن که از استانداردهای اندازه‌گیری به‌دست می‌آید، رابطه‌ای برقرار می‌نماید. بخش عمده‌ای از کالیبراسیون‌ها در آزمایشگاه‌های آزمون، دربرگیرنده فرآیند ساخت منحنی کالیبراسیون، اصلاح و کنترل منحنی‌های کالیبراسیون (کالیبراسیون مجدد) با استفاده از نمونه‌های مرجع گواهی شده یا مواد مرجع است که غالباً توسط کاربران تجهیزات صورت می‌گیرد. بخش دیگری از کالیبراسیون، شامل کالیبراسیون ابزارهای دقیق مانند کالیبراسیون محیط‌های دمائی مانند کوره، آون و غیره، کالیبراسیون ترازوهای آزمایشگاهی، حس‌کننده‌ها و نمایشگرهای فشار، دما، رطوبت و ابزارهای اندازه‌گیری عقربه‌ای یا دیجیتالی طول و ابعاد مانند متر، کولیس، میکرومتر و غیره است.

جهت دریافت نسخه کامل مقاله فایل پیوست را دریافت کنید.

کالیبراسیون