آزمایشگاه

دانشگاه صنعتی اصفهان مرکز ابررایانش ملی شیخ بهایی

۱۳۸۹

محاسبات پیشرفته در زمینه‌های علوم و مهندسی

محمود اشرفی زاده

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  اصفهاناصفهان

  اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، مرکز ابررایانش ملی شیخ بهایی

  اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، مرکز ابررایانش ملی شیخ بهایی

  ۰۳۱۳۳۹۱۳۹۲۴ ۰۳۱۳۳۹۱۳۹۱۹

  https://nhpcc.iut.ac.ir

  nhpcc@of.iut.ac.ir

  آزمایشگاه های استان اصفهان
  استاندارد ها