مجموعه آزمایشگاه‌ها

وزارت جهاد کشاورزی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع

1370

منابع طبیعی : چوب-گیاهان دارویی-گیاهپزشکی-زیست شناسی- خاک-آب- گیاه شناسی، جنگل، مرتع، بیابان، بانک ژن و ...

فاطمه سفیدکن

محمود نادری

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  تهرانتهران

  آزادراه تهران کرج-خروجی پیکان شهر خیابان شهید گودرزی، کوچه هشتم غربی، موسسه جنگل‌ها و مراتع کشور

  021-44787282-5 021-44796575 

  www.rifr-ac.ir

  nrln@rifr-ac.ir

  آزمایشگاه های استان تهران
  استاندارد ها