آزمایشگاه جامع تحقیقات

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان

1394

میکروب شناسی-ایمنی شناسی-,ویروس شناسی-تغذیه و بیوشیمی- بیو بانک-ژنتیک- سلولی مولکولی- نانو فناوری -آماده سازی

مریم آدابی

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  همدانهمدان

  همدان-خیابان شهید فهمیده-دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان-دانشکده توانبخشی -آزمایشگاه جامع تحقیقات

  همدان-خیابان شهید فهمیده-دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان-دانشکده توانبخشی -آزمایشگاه جامع تحقیقات

  38381939 38380130

  hcf.umsha.ac.ir

  hcf@umsha.ac.ir

  آزمایشگاه های استان همدان
  استاندارد ها