آزمایشگاه اشعه ایکس دانشکده مهندسی معدن

دانشگاه تهران پردیس دانشکده های فنی دانشکده مهندسی معدن

1370

اندازه‌گیری نیمه کمی فازها

محمد نوپرست

گلناز جوزانی کهن

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  تهرانتهران

  تهران- تقاطع کارگر شمالی و اتوبان شهید گمنام، روبروی کوچه نهم کارگر شمالی، پردیس شماره 2 دانشکده های فنی، ساختمان معدن، طبقه زیر همکف، آزمایشگاه اشعه ایکس

  تهران- تقاطع کارگر شمالی و اتوبان شهید گمنام، روبروی کوچه نهم کارگر شمالی، پردیس شماره 2 دانشکده های فنی، ساختمان معدن، طبقه زیر همکف، آزمایشگاه اشعه ایکس

  82084291  88008838

  http://eng.ut.ac.ir/xrdlab

  xrdminlab@yahoo.com

  آزمایشگاه های استان تهران
  استاندارد ها