آزمایشگاه

شرکت ها هامون آزمای شرق

حسین جواهری عفیف

راحله قبادسوادکوهی

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  سیستان و بلوچستانزاهدان

  استان سیستان و بلوچستان –زاهدان – خیابان مصطفی خمینی غربی ،تقاطع فرهاد، جنب مدرسه 14 خرداد ،آزمایشگاه هامون آزمای شرق ، کد پستی 9817983119

  30-33431720-054 33443900-054

  hamoonazma92@yahoo.com

  آزمایشگاه های استان سیستان و بلوچستان
  استاندارد ها