آزمایشگاه

شرکت ها شرکت مهندسی تحقیقات صنایع لاستیک

1366

در زمینه ی آزمون های کنترل کیفیت لاستیک

سعید تقوایی گنجعلی

فرسا فتوحی

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  تهرانتهران

  هران –کیلومتر 17 اتوبان تهران –کرج –خروجی شهرک علم و فناوری –بلوار پژوهش –جنب پژوهشکده هواشناسی –انتهای کوچه

  هران –کیلومتر 17 اتوبان تهران –کرج –خروجی شهرک علم و فناوری –بلوار پژوهش –جنب پژوهشکده هواشناسی –انتهای کوچه

  (021)44787903-(021)44787921 44787913

  WWW.RIERCO.NET

  laboratory.rierco@yahoo.com

  آزمایشگاه های استان تهران
  استاندارد ها