آزمایشگاه پیش بالینی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران آزمایشگاه جامع تحقیقات

1390

بیواپتیک پزشکی هسته ای

محمدرضا آی

راضیه سلگی

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  تهرانتهران

  تهران، خیابان ایتالیا، حد فاصل خیابان قدس و وصال شیرازی، پلاک 41، طبقه منفی یک

  021-88954614 021-88954614

  www.TPCF.ir

  tpcf@tums.ac.ir

  آزمایشگاه های استان تهران
  استاندارد ها