آزمایشگاه تحقیقات ایمونولوژی، آسم و آلرژی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران مراکز تحقیقاتی مرکز تحقیقات ایمونولوژی، آسم و آلرژی

زهرا پورپاک

عارفه جعفریان

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  تهرانتهران

  تهران، انتهای بلوار کشاورز، خیابان دکتر قریب، بیمارستان مرکز طبی کودکان، ساختمان شماره 3، طبقه 4

  02166907415-16 02166428995

  iaari.tums.ac.ir

  e-mail:iaari@tums.ac.ir

  آزمایشگاه های استان تهران
  استاندارد ها