آزمایشگاه اندازه گیری وخصوصیت یابی سلولهای خورشیدی-پایلوت تحقیقاتی تولید سلولهای خورشیدی

دانشگاه تهران پردیس دانشکده های فنی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

1387

- آزمایشگاه مرجع اندازه گیری و خصوصیت یابی سلول های خورشیدی - پایلوت تحقیقاتی تولید سلول های خورشیدی - اندازه گیری خواص الکتریکی

ابراهیم اصل سلیمانی

پروین ابراهیمی

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  تهرانتهران

  تهران،خ کارگر شمالی،روبه روی کوچه ی هفتم،پردیس شماره 2دانشکده ی فنی،دانشکده ی برق،آزمایشگاه پایلوت فتولتایک

  02161114331 02188011235

  www.solarlab.ut.ac.ir

  solarlab@ut.ac.ir

  آزمایشگاه های استان تهران
  استاندارد ها