آرک زیست آزما

شرکت ها شرکت آرک زیست آزما

1393

کنترل کیفی فراورده های بیولوژیک

زهرا شریف زاده

آرین رحیمی

موقعیت جغرافیایی

تهرانتهران

تهران، اکباتان فاز 1، خیابان نفیسی،کوچه بابک،پلاک 12

تهران، اکباتان فاز 1، خیابان نفیسی،کوچه بابک،پلاک 12

02144674869 02144674801

arcbioassay@gmail.com

آزمایشگاه های استان تهران
استاندارد ها