آزمایشگاه

شرکت ها شرکت تحقیقاتی علوم حیاتی فاروق

1386

سم شناسی مواد غذایی

محمد حسین شجاعی علی آبادی

یحیی یادگاری

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  تهرانتهران

  تهران ،میدان توحید خیابان پرچم پلاک 96

  02166593999 02166593996

  farooghlab@gmail.com

  آزمایشگاه های استان تهران
  استاندارد ها