مجموعه آزمایشگاه ها

سازمان غذا و دارو اداره کل غذا، دارو و استاندارد قشم

1373

آزمایشگاه سم شناسی- باقیمانده سموم آزمایشگاه سم شناسی- مایکوتوکسین ها آزمایشگاه سم شناسی- فلزات سنگین آزمایشگاه شناسایی محصولات تراریخته آزمایشگاه اندازه گیری اسیدهای چرب و استرول های گیاهی آزمایشگاه میکروبیولوژی آزمایشگاه صنایع غذایی و آشامیدنی آزمایشگاه آرایشی بهداشتی آزمایشگاه بسته بندی مواد غذایی - فلزی آزمایشگاه مواد اولیه صنایع غذایی و آرایشی بهداشتی. آزمایشگاه تخصصی تشخیص حلال.

کاظم قربانی

سمیه کوچکی

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  هرمزگانقشم

  هرمزگان،جزیره قشم،میدان گلها،بلوار 22بهمن،خیابان استاندارد،ادره کل غذا دارو و استاندارد قشم

  076-35242291_2 076-35242293

  manager@gfds.org, pmehrali1374@gmail.com

  آزمایشگاه های استان هرمزگان
  استاندارد ها