آزمایشگاه های تحقیقاتی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  همدانهمدان

  همدان،بلوار امام خمینی (ره)بلوار پرفسور موسیوند،مجتمع دانشگاه آزاد واحد همدان

  ۰۸۱-۳۴۴۹۴۱۴۹ ۰۸۱-۳۴۴۹۴۱۴۹

  www.lab.iauh.ac.ir

  lab@iauh.ac.ir

  آزمایشگاه های استان همدان
  استاندارد ها