آزمایشگاه اندازه‌گیری باقیمانده سموم

وزارت جهاد کشاورزی موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

1381

اندازه‌گیری باقیمانده سموم با استفاده از روش های مختلف استخراج و دستگاههای مختلف

وحیده مهدوی

وحیده مهدوی

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  تهرانتهران

  تهران- ولنجک،خیابان یمنبالاتر از چهارراه مقدس اردبیلی، پلاک 1- مؤسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور،بخش تحقیقات آفت‌کش‌ها

  تهران،ولنجک،خیابان یمنبالاتر از چهارراه مقدس اردبیلی، پلاک 1- مؤسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور،بخش تحقیقات آفت‌کش‌ها

  02122403012-16 02122402570

  www.iripp.ir

  vahideh.mahdavi@yahoo.com

  آزمایشگاه های استان تهران
  استاندارد ها