آزمایشگاه علم مواد و میکروسکوپ الکترونی

دانشگاه بوعلی سینا دانشکده فنی و مهندسی

1367

آنالیزساختاری، شیمیایی

یوسف مظاهری رودبالی

مریم خانی نور

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  همدانهمدان

  همدان– میدان فلسطین- بلوار غبار همدانی- دانشکده هنر و معماری-آزمایشگاه علم مواد و میکروسکوپ الکترونی

  081-34225500

  www.semlab.eng.basu.ac.ir

  yoosef_mazaheri64@yahoo.com

  آزمایشگاه های استان همدان
  استاندارد ها