آزمایشگاه آنزیم

دانشگاه تربیت مدرس دانشکده علوم زیستی

خسرو خواجه

محمد جواد دلبری

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  تهرانتهران

  تهران ،جلال آل احمد پل نصر، دانشگاه تربیت مدرس دانشکده علوم زیستی

  تهران ،جلال آل احمد پل نصر، دانشگاه تربیت مدرس دانشکده علوم زیستی

  021828223430 - 02182884710 - 02182884451 02182884717 -02182884749 - 02182884717

  www.modares.ac.ir

  Khajeh@modares.ac.ir - AFM-Biosci@modares.ac

  آزمایشگاه های استان تهران
  استاندارد ها