آزمایشگاه مرکز تحقیقات

دانشگاه صنعت نفت دانشکده نفت اهواز

1362

نفت و گاز و پتروشیمی

احمد شریعتی

رامش رضایی نژاد

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  خوزستاناهواز

  خوزستان، اهواز، بزرگراه آبت الله بهبهانی، دانشکده نفت اهواز، آزمایشگاه مرکز تحقیقات

  061-35551057 061-35551057

  http://www.put.ac.ir

  Ahwazresearchcenter@put.ac.ir

  آزمایشگاه های استان خوزستان
  استاندارد ها