مجموعه آزمایشگاه‌ها

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری

1351

سه گروه پژوهشی: 1- مرمت( شامل بخشهای پژوهشی مرمت آثار بافته،کاغذ، سفال، شیشه، چرم، استخوان، فلز، نقاشیفرش و تزئینات وابسته به معماری) 2- شناخت مواد و فن آوری(آزمایشگاه شیمی، پراش سنجی پرتو ایکس، فلورسانس پرتو ایکس، الکتروشیمی، طیف سنجی مادون قرمز، ) 3- سالیابی محیط و فرسودگی( فرسودگی زیستی، سالیابی ترمولومینسانس، مواد و مصالح، مطالعات میکروسکوپی، پتروگرافی و گوهرشناسی)

منیژه هادیان دهکردی

سمیه کاظمی دهقی

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  تهرانتهران

  تهران، خیابان امام خمینی، نبش خیابان سی تیر، روبروی موزه ملی ایران، شماره 2، کد پستی 1136913431

  تهران، خیابان امام خمینی، نبش خیابان سی تیر، روبروی موزه ملی ایران، شماره 2، کد پستی 1136913431

  021-66736584 021-66736585

  www.richt.ir

  rcccr@richt.ir

  آزمایشگاه های استان تهران
  استاندارد ها