مجموعه آزمایشگاه‌ها

وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

1340

آزمایشات معدنی و آلی

فرانک پورنوربخش

اعظم کاوسی

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  تهرانتهران

  تهران - میدان آزادی - بلوار معراج - بعداز سازمان نقشه برداری کشور - سازمان زمین شناسی واکتشافات معدنی کشور

  64592283- 64595 66009338

  www.gsi.ir

  Info@gsi.ir

  آزمایشگاه های استان تهران
  استاندارد ها