مجموعه آزمایشگاه ها

شرکت ها شرکت تولیدی شیمیایی کلران

حسین ادب

نرجس نیک روش

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  سمنانسمنان

  سمنان، شهرک صنعتی سمنان، بلوار امام خمینی، خیابان کوشش یک، شرکت تولیدی شیمیایی کلران.

  33652203-023 داخلی 1446 33652235-023

  www.ccpc.ir

  info@ccpc.ir

  آزمایشگاه های استان سمنان
  استاندارد ها