آزمایشگاه جامع تحقیقات

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آبادان

1397

سلولی و مولکولی آنالیز دستگاهی شناسایی و تعیین مقدار زیست فناوری پزشکی

نرگس چم کوری

مهرداد خدادوست

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  خوزستانآبادان

  استان خوزستان، شهر آبادان، فلکه فرودگاه، روبروی فرودگاه بین المللی آیت الله جمی، معاونت آموزشی، تحقیقات و فناوری، کد پستی: 6313833177.

  061-53265361 061-53262618

  https://abadanums.ac.ir

  Arl@abadanums.ac.ir

  آزمایشگاه های استان خوزستان
  استاندارد ها