آزمایشگاه تحقیقاتی رفتار مواد پیشرفته

دانشگاه سمنان پردیس فنی دانشکده مهندسی مکانیک

1397

استخراج رفتار و خواص مواد مختلف (مکانیکی، خستگی، خزش، شکست، سایش و ...)

محمد آزادی

مرتضی کیانی فر

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  سمنانسمنان

  سمنان، دانشگاه سمنان، دانشکده مهندسی مکانیک، آزمایشگاه تحقیقاتی رفتار مواد پیشرفته

  سمنان، دانشگاه سمنان، دانشکده مهندسی مکانیک، آزمایشگاه تحقیقاتی رفتار مواد پیشرفته

  09102107280-02331532350

  https://centrallab.semnan.ac.ir/labs/14

  m.azadi.1983@gmail.com

  آزمایشگاه های استان سمنان
  استاندارد ها