مجموعه آزمایشگاه ها

شرکت ها خاک آزمای بانیان سازه

1392

ژئوتکنیک و بتن

محسن صدوقی

محسن صدوقی

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  اردبیلاردبیل

  اردبیل، خیایان ولایت، جنب پارک ولایت، پ 13

  اردبیل، خیایان ولایت، جنب پارک ولایت، پ13

  04533594087 04533594087

  banian.sazeh.lab@gmail.com

  آزمایشگاه های استان اردبیل
  استاندارد ها