مجموعه آزمایشگاه های شعبه بندر امام خمینی (ره)

شرکت ها شرکت خدمات فنی و مهندسی پارس لیان اروند

1388

روغن ها و چربی های گیاهی و حیوانی- خرما- تعیین ماهیت فلزات و مواد شیمیایی-اسیدچرب -قیر و فراورده های نفتی

فرشته حسین زاده

زینب امانی

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  خوزستانبندر امام خمینی

  خوزستان،بندرامام خمینی،اداره بنادر و کشتیرانی،سایت اداری،ساختمان نصر 7،شرکت پارس لیان اروند

  06152286958 06152286958

  parslianarvand.com

  bandar.laboratory@gmail.com

  آزمایشگاه های استان خوزستان
  استاندارد ها