مجموعه آزمایشگاه ها

شرکت ها شرکت فنی مهندسی صنعت کیفیت نامداران

1385

آزمون های فیزیکی شیمیایی، فلزات سنگین مواد غذایی و کلیه آزمون های محصولات فیبری سلولزی

فاطمه دارا

معصومه اخلاقی

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  هرمزگانبندر عباس

  هرمزگان، بندرعباس، رسالت شمالی، آزادشهر، خیابان سپاه، روبروی کانون پویا زبان، شرکت نامداران

  هرمزگان، بندرعباس، رسالت شمالی، آزادشهر، خیابان سپاه، روبروی کانون پویا زبان، شرکت نامداران

  09309202233

  namdaran_rajaee@yahoo.com

  آزمایشگاه های استان هرمزگان
  استاندارد ها