آزمایشگاه آب و بخار

وزارت نیرو پژوهشگاه نیرو

آنالیز آب، سوخت و گاز

نفیسه نامجو

نفیسه نامجو

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  تهرانتهران

  تهران – شهرک قدس(غرب) انتهای بلوار شهید دادمان – پژوهشگاه نیرو

  تهران – شهرک قدس(غرب) انتهای بلوار شهید دادمان – پژوهشگاه نیرو

  02188079400- داخلی 4170 021-88078296

  www.nri.ac.ir

  nnamjoo@nri.ac.ir

  آزمایشگاه های استان تهران
  استاندارد ها