آزمایشگاه کشت بافت

جهاد دانشگاهی جهاد دانشگاهی واحد کرمانشاه

1393

کشت بافت و ریزازدیادی انواع نمونه های گیاهی- گیاهان دارویی و طب سنتی- زیست‌فناوری- کشاورزی

عاطفه پورجبار

عاطفه پورجبار

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  کرمانشاهکرمانشاه

  استان کرمانشاه- کرمانشاه- سه راه 22 بهمن- پارک علم و فناوری کرمانشاه

  استان کرمانشاه- کرمانشاه- سه راه 22 بهمن- پارک علم و فناوری کرمانشاه

  08338255279

  atefeh_pourjabar@yahoo.com

  آزمایشگاه های استان کرمانشاه
  استاندارد ها