مجموعه آزمایشگاه ها

شرکت ها شرکت رایکا صنعت افرند

1395

سنتز و گرانوله سازی انواع پودرهای فلزی و سرامیکی

سید احمد شریف نیا

عرفان ارسطو

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  اصفهاناصفهان

  اصفهان شهرک علمی تحقیقاتی مجموعه 22 سوله شماره 3

  03133931260 03133931261

  www.rasatech.co

  rasa.induco@gmail.com

  آزمایشگاه های استان اصفهان
  استاندارد ها