مجموعه آزمایشگاه

شرکت ها شرکت تعاونی دانش بنیان زیست فناوران نوین

1392

کشاورزی و محیط زیست

امیر حسین خوشگفتار منش

شاکه مارکاریان

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  قمقم

  قم، خیابان امام خمینی، کوچه 39، پلاک 14

  قم، خیابان امام خمینی، کوچه 39، پلاک 14

  02536604177 02536604177

  arshamlab@gmail.com

  آزمایشگاه های استان قم
  استاندارد ها