آزمایشگاه جامع تحقیقات

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تربت حیدریه

1397

محمد علی فهمیده کار

مها مسعودی

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  خراسان رضویتربت حیدریه

  خراسان رضوی- شهرستان تربت حیدریه - خیابان رازی - دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

  05152226013 داخلی 131 05152246057

  http://edu-res.thums.ac.ir/node/626

  CRL@thums.ac.ir

  آزمایشگاه های استان خراسان رضوی
  استاندارد ها