مجموعه آزمایشگاه ها

شرکت ها شرکت تخصصی آزمایشگاهی حیدرزاده

1384

انجام آزمایشات میکروبی وشیمیایی کلیه مواد غدایی انجام آزمایشات میکروبی ، پارازیتولوژی، شیمیایی ،سرولوژی والایزای دام طیور ،آبزیان وزنبور عسل انجام آزمایشات کامل آب

نیر حیدرزاده

نیر حیدرزاده

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  آذربایجان غربیمیاندوآب

  استان اذربایجان غربی میاندوآب ، خیابان شمس تبریزی، بن بست اکبرزاده، شرکت تخصصی آزمایشگاهی حیدرزاده

  استان اذربایجان غربی میاندوآب ، خیابان شمس تبریزی، بن بست اکبرزاده، شرکت تخصصی آزمایشگاهی حیدرزاده

  04445222836 04445222836

  anaco3099@gmail.com

  آزمایشگاه های استان آذربایجان غربی
  استاندارد ها