مجموعه آزمایشگاه ها

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور مرکز تحقیقات فناوری و فراورش مواد نو

1396

خوردگی مواد، آنالیز شیمیایی( تر و دستگاهی)، فراوری مواد

محمدحسین همتی

حمیدرضا جعفری

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  خراسان رضوینیشابور

  خراسان رضوی، نیشابور، خیابان پژوهش، مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی نیشابور ، مرکز تحقیقات فناوری و فراورش مواد نو

  خراسان رضوی، نیشابور، خیابان پژوهش، مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی نیشابور ، مرکز تحقیقات فناوری و فراورش مواد نو

  05142621915 05142615472

  https://iau-neyshabur.ac.ir/Index.aspx?tempname=ResearchCenter&lang=1&sub=5

  tprc.ney@gmail.com

  آزمایشگاه های استان خراسان رضوی
  استاندارد ها