مجموعه آزمایشگاه ها

دانشگاه ایلام پژوهشکده گیاهان دارویی و معطر

مهناز سلطانی

سلمان سلطانی

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  ایلامایلام

  ایلام،بلوار پژوهش/ بانگنجاب/ آزمایشگاه مرکزی-پژوهشکده گیاهان دارویی

  084-59241231 084-59241231

  https://www.ilam.ac.ir/dep/clab/

  آزمایشگاه های استان ایلام
  استاندارد ها