مجموعه آزمایشگاه ها

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان مرکز تحقیقات ژئوتکنیک لرزه ای وبتن توانمند

1394

بتن های توانمند و ژئوتکنیک لرزه ای

محمد فروغی

محمد فروغی

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  سمنانسمنان

  استان سمنان، شهرستان سمنان، شهرک دانشگاهی، بعد از پارک جنگلی سوکان، مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

  023-33654040 023-33654231

  www.sghpc.ir

  sghpc@semnaniau.ac.ir

  آزمایشگاه های استان سمنان
  استاندارد ها