آزمایشگاه

دانشگاه صنعتی اصفهان مرکز ابررایانش ملی شیخ بهایی

1389

محاسبات پیشرفته در زمینه‌های علوم و مهندسی

امیر خورسندی کوهانستانی

امیر خورسندی کوهانستانی

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  اصفهاناصفهان

  اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، مرکز ابررایانش ملی شیخ بهایی

  اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، مرکز ابررایانش ملی شیخ بهایی

  ۰۳۱۳۳۹۱۳۹۲۴ ۰۳۱۳۳۹۱۳۹۱۹

  https://hpc.iut.ac.ir/

  office@hpc.iut.ac.ir

  آزمایشگاه های استان اصفهان
  استاندارد ها