آزمایشگاه سنتز و فرآوری پلیمر

جهاد دانشگاهی جهاد دانشگاهی واحد دانشگاه صنعتی اصفهان مرکز خدمات تخصصی شیمی و مهندسی شیمی

1359

فراوری و سنتز پلیمر-آب و محیط زیست

نوید ناصری بروجنی

مهناز شاهزمانی

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  اصفهاناصفهان

  اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، جهاددانشگاهی

  اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، جهاددانشگاهی

  33912812-031 33912808-031

  https://jdiut.ac.ir

  n.naseri@acecr.ac.ir

  آزمایشگاه های استان اصفهان
  استاندارد ها