مجموعه آزمایشگاه‌ها

دانشگاه شیراز پژوهشکده فناوری نانو

1386

تحقیقات و پژوهش ارائه خدمات آزمایشگاهی

امین رضا ذوالقدر

فاطمه محزون

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  فارسشیراز

  شیراز-بلوار جام جم، ساختمان مرکزی دانشگاه شیراز

  شیراز - بلوار دانشجو - میدان ارم - پردیس ارم- ساختمان جهان پارس - پژوهشکده فناوری نانو

  07136460935-07136139649-07136139669 07136460935

  www.shirazu.ac.ir/nano

  mahzon@shirazu.ac.ir

  آزمایشگاه های استان فارس
  استاندارد ها