مجموعه آزمایشگاه ها

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان

1368

آب، خاک و محیط زیست نفت، گاز و ذغال سنگ

زهرا هجری

اکرم رمضانزاده

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  خراسان رضویقوچان

  *قوچان کیلومتر چهار جاده قوچان مشهد دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان-مجتمع آزمایشگاههای واحد قوچان

  استان خراسان رضوی- قوچان کیلومتر چهار جاده قوچان- مشهد مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان

  05147011196-05147011201-05147011239 05147011010

  www.iauq.ac.ir

  za_hejri@yahoo.com

  آزمایشگاه های استان خراسان رضوی
  استاندارد ها