آزمایشگاه

شرکت ها شرکت دانش آزمون پرهام جنوب

1393

آزمون های تخصصی مواد غذایی - آزمون های تخصصی آب، خاک و پسآب های صنعتی و بیمارستانی-

هوشنگ پرهام

پویا پرهام

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  خوزستاناهواز

  استان خوزستان - اهواز- فرهنگشهر خیابان ساعی 7- - خیابان امنیت 2 - پلاک 13- جنب مجتمع میلاد

  06133321615 09167777436 02189787913

  daplab1394@gmail.com

  آزمایشگاه های استان خوزستان
  استاندارد ها