آزمایشگاه شیمی و پلیمر

مجتمع پژوهشی ایران مرکزی

1376

شیمی و پلیمر پلیمرهای زیستی و هیدروژل فیزیک میکروبیولوژی و بیوتکنولوژی صنایع غذایی

رضا حافظی مقدم

رضا حافظی مقدم

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  یزدیزد

  ...

  یزد-کیلومتر 15 جاده تفت-مجتمع پژوهشی ایران مرکزی

  03532633600-1028 03532634740

  آزمایشگاه های استان یزد
  استاندارد ها