آزمایشگاه آنالیز مواد

دانشگاه علم و صنعت ایران دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز

1384

نانو مواد -آنالیز های پایه مثل ,HPLC,GC,FTIR,DSC,TGA,TOC,BET,AFM

محمد فصیحی دستجردی

شیوا انواری

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  تهرانتهران

  نارمک-خیابان فرجام-خیابان حیدر خانی-خیابان شهید ملک لو-درب جنوب-ساختمان مهندسی شیمی-طبقه اول -آزمایشگاه آناالیز مواد

  7322 داخلی 7843 021-77240495

  anvari@iust.ac.ir

  آزمایشگاه های استان تهران
  استاندارد ها