آزمایشگاه

شرکت ها شرکت نقش پراش صنعتی اصفهان

1393

خدمات تخصصی پراش پرتو ایکس شامل: 1- پراش پرتو ایکس 2- پراش پرتو ایکس نمونه های لایه نازک Thin film 3- پراش پرتو ایکس با زاویه پایین Low angle XRD 4- اندازه گیری تنش باقیمانده Residual stress 5- اندازه گیری بافت کریستالوگرافی Crystallographic texture

محمدرضا طرقی نژاد

شهره جانقربان

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  اصفهاناصفهان

  آدرس: اصفهان، بلوار دانشگاه صنعتی اصفهان، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، ساختمان شیخ بهایی واحد 154

  09130591765 03133864765

  WWW.XRDPARASH.COM

  xrdparash@gmail.com

  آزمایشگاه های استان اصفهان
  استاندارد ها