مجموعه آزمایشگاه ها

شرکت ها مرکز صنعتی سازی نانوفناوری کاربردی

1396

نانوفناوری، ساخت و تولید در مقیاس آزمایشگاهی و نیمه صنعتی

رضا ایجادی

مسعود عظیمیان کیوی

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  تهرانتهران

  بزرگراه آزادگان جنوب، احمدآباد مستوفی، میدان پارسا، انتهای خیابان انقلاب، سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران، سایت نانو، ICAN

  021-56277156 021-56277169

  icanano.ir

  ican@nano.ir

  آزمایشگاه های استان تهران
  استاندارد ها