مجموعه آزمایشگاه ها

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

1363

زیست فناوری آب، خاک و محیط زیست فنی ومهندسی فناوری نانو سلول های بنیادی

سید کمال سیدی صاحباری

علیرضا ستوده خیابان

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  آذربایجان شرقیتبریز

  استان آذربایجان شرقی،تبریز، ضلع شرقی اتوبان پاسداران، مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

  04131966209

  iautlabs@gmail.com

  آزمایشگاه های استان آذربایجان شرقی
  استاندارد ها