آزمایشگاه تحقیقاتی مغناطیس و ابررسانایی

دانشگاه بیرجند دانشکده علوم گروه فیزیک

1376

مواد مغناطیسی (نانوساختارها و آلیاژها)، فناوری نانو، مواد ذخیره کننده هیدروژن

رضا سرحدی

رضا سرحدی

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  خراسان جنوبیبیرجند

  استان خراسان جنوبی - بیرجند - انتهای بلوار دانشگاه - پردیس دانشگاه بیرجند - ساختمان آزمایشگاه مرکزی - آزمایشگاه تحقیقاتی مغناطیس و ابررسانایی - کد پستی: 9717434765

  استان خراسان جنوبی - بیرجند - انتهای بلوار دانشگاه - پردیس دانشگاه بیرجند - ساختمان آزمایشگاه مرکزی - آزمایشگاه تحقیقاتی مغناطیس و ابررسانایی - کد پستی: 9717434765

  31026631-056 31026631-056

  http://msrlab.blog.ir

  msrl@birjand.ac.ir

  آزمایشگاه های استان خراسان جنوبی
  استاندارد ها