آزمایشگاه مرکزی

دانشگاه ایلام

1394

زیست فناوری- شیمی

سلمان سلطانی

سلمان سلطانی

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  ایلامایلام

  ایلام- بلوار پژوهش- دانشگاه ایلام

  0859241231 08459241231

  http://www.Ilam.ac.ir

  Central.lab@ilam.ac.ir

  آزمایشگاه های استان ایلام
  استاندارد ها