آزمایشگاه مرکزی

دانشگاه شهید چمران اهواز

1384

آنالیز دستگاهی - نانو

یوسف تمثیلیان

زهرا طیبی

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  خوزستاناهواز

  اهواز - بلوار گلستان - دانشگاه شهید چمران - آزمایشگاه مرکزی

  استان خوزستان- شهرستان اهواز- بلوار گلستان- دانشگاه شهید چمران اهواز- ضلع جنوب شرقی دانشکده مهندسی-جنب تاسیسات مهندسی

  061-33331098 061-33331098

  laboratory.scu.ac.ir

  centralab@scu.ac.ir

  آزمایشگاه های استان خوزستان
  استاندارد ها